Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

troon, metblijdfchap tegemoet fnellen, en gij zult jn eeuwigheid niet meer gefcheiden worden — en gij dierbaar kroost.' gij mist ook uwen vader — gewis ook rondom zijne legerftede vergaderd, zaagt gij het klamme doodzweet op zijn gelaat, gij zaagt hem den laatften fnik geeven, en met deezen verloort gij ook alle uwe vreugden: ik heb in gelukkiger dagen; dikwerf getuigen geweest van uwe ongeveinsde kinderliefde, en ach! zijne tedere zorg, zijn welmeenend vaderhart was die ten vollen waardig; dan ach! uw braave vader is niet meer mijne traanen vloeien bi]deezewoorden; ween, ween dierbaar kroost! uw braven vader is uwe traanen dubbeld waardig; en ach! hij was ook mijn vader: toen het den hemel behaagde mij in mijne eerfte jeugd mijn vader te ontrukken, had hij [den wel eerwaarden Leeraar j. klap tot mijnen voogd benoemd, dan hij voldeed niet alleen aan dien titel, maar hij wierd ook mijn vriend, hij werd ook mijn vader; alle mijne bekommernisfen,alle mijne aangelegenheden ontlastte ik als inden boezem des vertrouwften vriends; zijnewijzehandzorgdeals* dan met eene vaderlijke tederheid voor mijn welzijn, en toekomend geluk - gij mist uwen tedergeliefden vader; hij was ook eers de mijne — en ik zou dan gevoelloos kunnen zijn? ik zou mijne traanen niet met de uwen vermengen? ja, ik verzeker u plechtig dat, offchoon ik door een famenloop van omftandigheden,diengemeenzaamen omgang niet meer genoot, ik echter geen oogenblik heb opgehouden die gevoelens van hoogachting voor dien waardigen Leeraar te koesteren , die ik uit zo veele betrekkingen aan hem verfchuldigd ben — en thans, bij zijnen dood, vernieuwt zich al dat gevoel; al de tederheid, die ik immer bezat, vereenigt zig bij dat heiliglijk.

Het geen ik heden fchrijf zijn geene ijdele loftuitin. gen, of, gelijk wel meermaalen gebeurt, om den roem van mannen, die een opentlijk amt bekleed hebben, door vleitaal te vereeuwigen; oneen, het is de zuivere taal van het hart; het zijn de aandoeningen van een gevoelige ziel, bij het affterven van eenen hoog-

Sluiten