Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

en naderhand van Arius, Samosatends, Phottiüs, enz. als zyne Menfchheid van Apollinaus, Nestururiüs, £utyches, eo dus is de voornaamfte Geloofs ArtyIiel gefchud en gefchokc geworden , en daar na is het werk van (let wei Leezers) het hoofd tot het Lighaam gebracgt door Pecigius, (b) die aan den Menfch onbedorve vermogens ook na den val toefchryvende, en het ongefchonden gebruik van den vryen wille toeftaande, de aangeboorene hovaardye gtootelyks vermeerderc, en de gemeene dwalingen in een byzondere Ketterye veranderd heeft, dewelke haare befcherming aan de natuur verleende, zo veel de genade Gods en

het

(» Deze Pel a crus, deze ongelukkige Menfch, die de Kerk geenen klynen fchok heeftroegebragt, is doorden Eerwaarden Heer BAUM . by zyne Intree Predikatie hier te Amfterdsro, in Luthers Nieuwe Kerk, zo hoog gepreezen geworden, dat 'er geen Rechtzinniger Man moet geleefr hebben, na zyn zeggen als die. Want dit was zyn Taal: «— Myne Ziele kome niet in den Raad waar Pelagius tegengefprotken word. want hy heeft recht geleerd. enz.

Daar on<;e Vaders, niet alleen de navolgers van Pelagius, maar Pelagius zeiver hebben tegengefproken en zyn Leer verworpen, gelyk dat zelve opeen meenigte van Bladeren in het Concordia Boek te zien is. Maar was die Eerwaarde Mac toen geroepen om Pelagius vry te fpreeken van zyne Dwaalioge, en onzer Vaderen Leer te vergeten? Ja, wat zeggen wy, door zulk zeggen te verwerpen, die hy eerst voor eenige daagen en uuren ondertekend en befwa. ren had, is dat ook eerlyk ? — Is dat ook Deugd by het Nieuwe Licht? — Om zyne Eed in de eerfte Intree-Predikatie Z7nen Hyligen Eed aan God en de Gemeente gezwooren te breeken ? En hoewel 'er veele toen der tyd van den Wel Eerwaarden Kerkenraad daar by, tegenwoordig waaren-, hebben doch zulk een Meinëdigen gedrag on* ^eftraft gelaaten. Een bswys dat de meerderheid van den Kerkenraat ia de Leere der waarheid onverfchil/ig waaren.

Sluiten