Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

P, men": en hoe nergens beweezen is, dat er eene Staatsresolutie , die deiSteden gevoelen zoude begunftigen , ooit of ooit genomen zy. Vergelyk Verhand, yan de Ridd. II. Hoofdft. n. 55—82.

Maar dit zo zynde , hoe zoude men kunnen vermoeden, dat de Heeren van de Steden hier op nieuws zouden hebben willen verzekeren. Dat Haar gevoelen uit de Refolutien der Staatsleden en in de Registers van Staat geboekt , of openlyk bekend te yerneemen zy ? — Dan de Édelen verkiezen dergelyke tastbaare misftellingen , die de Heeren van de Steden waagen onder het oog Uwer Edelmogendheden te brengen , ook liefst aan Uwer Edelmogenden eigene overweeging gerust overtelaaten. Van welke vervolgens de beflisfing moge afhangen of der Edelen plan geheel nieuw zy en zich zelve ongelyk. Iets, dat , ook naar der Steden begrip , Haare algemcene ingewikkelde en onklaare redeneeringen dan nog niet bewyzen : fchoon dezelven ftukswyze befchouwd geene meerdere zekerheid hebben.

Het doet der Ridderfchappe moeite , UEdelmogenden met dingen , die by Haare Verhandeiinge meenden afgedaan te hebben, wederom te moeten ophouden. Want toch , hoe, van oude dagen af, de Edelen uit de onderfcheidene Kwartieren in alle Landsonderhandelingen , 't zy die het kandsbeftier , 't zy die de Geldmiddelen , Ca 't zy

Sluiten