Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k 28 x

Ondertusfchen, moeten de Protesterende Kerkenra4e niet denken, dat zy vry van verantwoording zyn, om dat ze overheerd zyn ; en dus maar uil mogen zitten, en op de Godlyke byftand wagten; neen, God doet thans geene wondere» zo als oudtyds, maar werkt door middelen;-zy moeten dus handen aan t werk flaan, en dan Gods byftand afbidden, Zy zyn immers ook Opzieners der Gemeente, God zal haar over dezelve ook rekenfchep afeisfchen. En daar zij zo klaar zien , dat door de verdwaazing hunner medeleeden des Kerkenraads, de Gemeente te grond gaat, zo moeten zy, opentlyk, Gods, en der Waerelds ge, migeuis, over de rechtvaardigheid hunner, en der Gemeentens zaak, inroepen; Ja zy moeten meer doen, zy moeten bekalven de .Gemeente, (zo dit niet helpO nog de vier omliggende Gemeentens oproepen; om over de Handelingen des Kerkenraads te oordeelen, én 'er de uitfpraak van vernemen.

Dit is geen oproer, neen, hier toe zyn zy Amptshalven verplicht; en de Kerkelyke Ordonnantie, wel, fezy by aanvaarding hunner bediening, door haare onderteekening als 't ware bezworen hebben, geeft; hun hier toe een volkomen recht, zy zyn en blyven Kerkenrade, en daarom verantwoordeiyk; en dit zal hun zwaar vallen, vooraf, zo zy door hun gedrag toonen huurlingen te zyn, die als de wolf onder de

kudde komt, vlieden, neen, zy moeten ais

de goede Herder, hun leven voor de Schapen wa#

$en; _ Ach ! datzy dit befeffsn mogten, en oa

Gemeente gered wierde.

Sluiten