Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziekte zeer onderfcheiden, en by het eene beest altoos anders is, dan by het andere. Des niet te min blyft het eene en dezelfde ziekte, naamlyk de veeziekte, zoo als de kinderziekte de kinderziekte blyft, dezelve mag ook in naare uirerlyke vertooning en uitwerkzelen zoo, verfchillend zyn, als zy maar wil.

§ 21.

Voegt men nu by de dus verre befchrevene toevallen en natuur van de ziekte, de verfehynfelen, die men by het openen van het zieke, en aan de ziekte geftorvene rundvee in het binnenlte van hetzelve waarneemt, dan kan men niet anders befluiten, dan dat de rundveeziekte eene van een byzonder befmettingSj ■ vergif voortkomende, galachtige ontfieekhtgéoorts, (of ontfteekingachtige galkoorts) is, dewelke zeer ligtelyk in eene rotkoorts en brand overflaat, indien zulks niet door de krachtigfteen meest gepaste middelen verhoed wordt. Zo dra door de befmetting, door middel van de adcmhaaüng of onmiddelbaare aanraaking, maar iets van het fyne ziektevergif in het bloed is overgegaan, dan ontftaat op dezelfde wyze, gelyk, by voorbeeld en ten bewyze, een klein ftuk zuurdeeg een geheele kuip vol meeldeeg aan *t gisten brengt, even zoo ook in het bloed van het rundvee eene innerlyke gisting of fterke beweeging, door welke al het bloed in eenen omiteekbaaren toeftand gebracht wordt Dat dit werkelvk zoo is, blykt reeds hieruit, om dat het bloed, 't welk men van een ingeënt, maar nog niet ziek, of ook van een, zedert een of twee dagen, werkelyk ziek geworden ftuk vee aftapt, volkomen ftolt, zoo dat het, gelyk een koek, aan malkanderen hangt, en

ge-

Sluiten