is toegevoegd aan je favorieten.

Waarachtig en naauwkeurig onderwys vooe[!] den landman, aangaande de rundveeziekte en derzelver inënting.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal worden, voor de inënting van geene gewoone weide op eene ongewoone gebracht zyn geworden, omdat het daardoor aan deszelfs fterkte en gezondheid fchade lydt, en naderhand onder de ziekte ligtelyk bezwykt.

7.) De ftal, waarin men de inënting doen wil, moet wel verzorgd, droog en warm zyn, op dat geene fterke tochtlucht er door waaien, en in 't algemeen het 11 echt weder niet te zeer op het vee vat kan hebben. Ook moet al het overige vee, dat men niet wil inënten, uit denzelven worden weggevoerd. Even zoo min deugt het, dat men te veel vee in denzelven ftalt. He: beste is, dat men het vee op eenmaal inè'nt en laat her in den gewoonen ftal ftaan, waarby zelfs ook paarden en geiten ftaan kunnen blyven, omdat het ziektevergif aan deeze dieren geene fchaade toebrengt.

8 ) Wanneer het vee van verre of ook maar van de eene plaats tot de andere gedreven, en daardoor verhit is, moet hetzelve niet terftond worden ingeënt, maar vooraf eerst weder behoorlyk afgekoeld zyn.

- " ■ -3 v - w ■■■ -

9. ) De ftcf, waarmede men wil inënten* moet, zo veel als mogelyk is, van geene boosaartige ziekte genomen zyn, omdat deeze, ook by de inënting, ligtleyk eene kwaade ziekte voortbrengt; Men neeme dezelve derhalven niet alleen op eene plaats, alwaar de ziekte geraaatigd is, of waar 2y reeds langen tyd gewoed heeft, en dus weldra zal ophouden, maar ook onder het zieke vee van

zul-