Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. 9

deszelfs oprigting, moeten voeren , en zich , naa dat het gevestigd was , dier b woede niet altoos kunnen onttrekken, om het eens verkreegene te behouden, en te verdeedigen tegen de inbreuken van Heerschzugt en Dwinglandy. In den wisfelkans des Oorlogs worden zomtyds voordeden bevogten 5 doch ze zyn, voor een Staat, als de onze, meestentyd kortftondige flikkeringen van Geluk, die geen blyvenden zegen agterlaaten 5 wanneer de Kryg woedt, behaalen, door een» wonder gemengelden zamenloop van omHandigheden , eén%en aanzienlyke winften , uit dien brand, en eene enkele Handcltak bloeit; doch de overige worden sefchroeid , en de Algemeene Handel der Landzaaten , waar aan 's Lands welvaard verknogt is, kwynt te deer-

lyk. ,

' Een reeks van Jaaren gcnooten deeze Gewesten dat Volks - heil; het woord ' Oorloo- was alleen den Nederlander ten opziote van andere Volken bekend, 's Lands Jaarboeken leverden niets op dan het wedervaaren van een Volk, dat, in vollen Vrede gezeten, gefchapen fcheen om die zeo-enin^en ongeïloord te fmaaken ; en , bleef het niet ten opzigte van zichzelven ■in gebreke, te vermeerderen. Wedde uit Overvloed gebooren , Verwytdheid uit- Weelde geteeld , dreigden een inwendig verderf; doch 't geen zeer langzaam werkt, wanneer geen van buiten aankomende oorzaaken, de kragt van dat A 5 ver-

I.

DEK.

Lang genot van ienzelven: en Zedeverbasteringder Landzaaten.

Sluiten