Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï6 DE REPUBLIEK DER

I.

BOEK.

Niet weinigen, doch alleen de zodanigen , die doof voor de ftem der Rede , des Regts en der Menschlykheid waren, hebben de Inwoonders der Engelfche 3 Noord-Americaanfche Volkplantingen met den haatlyken naam van Rebellen beftempeld, en hun doen als het werk van Weerfpannelingen uitgekreeten. Zy hebben moedige Verdeedigers gevonden, om hun van die aangewreevc blaam met de Pen te zuiveren, zy kweekten Helden in hun eigen boezemdie het Regt met den Degen tegen Verdrukking verdeedigden ; zy kreegen hulpe van buiten om 't zelve te handhaaven , en de Voorzienigheid heeft al dit poogen der worftelende Vryheid met eenen gezegenden uitflag bekroond.

Menfchen, haatlyken Geloofs- en verfoeilyken Staatsdwang ontweeken, na een ' ander' Werelddeel verhuisd , om vryen adem te haaien ; moedige onderneewaardig verflag dier groote gebeurrenisfen. De Schryvers van het geagte Engelfche Maandwerk The Vniverfal Magazine hebben in Oét. 1776 en volgende Jaaren, ons gegeeven en vaaren nog voort, met ons op te leveren, A concife Hijtoi y of the Origin and l'ro* grrfs of the pre/ent unhappy Difputes between Great Brit t ai n and the American Coloiries. Op eene vertaaling hier van heeft men ons hoope gegeeven. En lust het iemand dit ftuk wysgeerig behandeld te 2ien , hy zal voldoening kunnen vinden in de A m* inerktngen over aen Aart d^r Burgerlyke Vryheid t over de gronden der Rpgeering ,en over de Regtvaar* dtf>hcid en Staatkunde van den Oorlog met America, van richard price, ons bezorgd door johan derk liaron van der capellen.

Sluiten