is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 DE REPUBLIEK DER

I.

boek.

1776.

1

3

i i

i i

3

]

„ Onaf hangelykheid heul te zoeken. Alle ,, mogelyke gemeenfchap was hun met „ hun Vorst en Moederland afgefheeden, „ en de handeling van het Parlement „ llrcktc om hun van de befcherming des „ Volks zo wel als van het Parlement te bcrooven, twintig duizendDuitfcheHuur„ tingen tegen hun te zenden, de Negers „ tegen hunne meesters op te rurjen, en „ de woeste Indiaanen op hunne onfchul„ dige en ontwapende Gebuuren, op weer, looze Vrouwen en Kinderen aan te hit, zen. Zy hebben Smeeklchriften en Ver, toogen ingeleverd; zy verbanden het , denkbeeld van Onaf hanglykheid uit , hunne gedagten; en dit alles werd door . het Minifcerie beantwoord met een Le, ger van vyftig duizend Man. Laaten , nu die Staatsdienaaren voor god en , hun Vaderland het bloed verantwoor, den, 't welk zy hebben doen ftroomen. , Het bloed van duizenden hunner Me, defchepzelen, moedwillig, voorbedag, telyk, voor eene onregtvaardige zaak, , vergooten, zal van de handen der gec, nen geëischt worden, die hunne wraak, lust den vollen teugel gevierd hebben in , hunne poogingen, om, zo verre hunne , kwaadaartige magt het hun toeliet, het , Leeven, de Vryheid, den Eigendom, , en alle de Regten der Menschlykheid, , te verwoesten , en het onderst boven , te keeren." — In het Protest der Lords, :egen de Verbods-bil, verklaarden de Pro'tjiecrende Pairs, wel te regt : wy be-

„ rei-