Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 DE REPUBLIEK DER

m.

BOEK.

^779-

deeze odieufe distin&ie niet zonder be-' ,, vreemding hebben vernomen , en dat „ dezelve zullen begrypen, dat het aan ,, geene vreemde Mogenheid, hoe groot, ,, hoe aanzienelyk, en hoe formidabel, „ zy ook moge zyn, vryflaat, om die te „ maken ten aanziene van eenen Inde„ pendenten en Vryen Staat, die niet an„ ders gedaan heeft, dan 't geen aan haar „ volkomen vryflaat, naamlyk, om voor ,, een tyd, en maar by provifie, te fus„ per.deeren, de Proteclie van een Tak ,, van haar Negotie , die zy door geen ,, Traclaat of Verbintenisfe met die Mogenheid verpligt is te protegeeren. En dit is de waaragtige flaat der Questie. De Republiek is door geen Traclaat, hoegenaamd, verpligt, om goederen, ,, aan Franfche Ingezetenen toebehooren„ de onder haare Proteélie te neemen ; ,, maar zy heeft een Traclaat met Enge» land, waarby geftipuleerd is, over en weder,dat, in cas van Oorlog van eene ,, der Contracleerende Mogenheden met ,, een derde, de andere Contracterende „ Mogenheid met haare Schepen zal mo„ gen transporteeren Vyandlyke Goederen, en dat de RegelSchip, Vry Goed plaatze zal hebben, except omtrent de „ by het Traclaat gefpecififeerde Contra,, bande Goederen. — Welk Regt geeft ,, dit Traclaat aan Frankryk om de Repu,, bliek te dwingen, om al het Regt, het ,, wclkzy, door dat Traclaat, verkregen 3, heeft inden volden en uitgeftrekften zin

te

Sluiten