is toegevoegd aan je favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

BOEK.

1779-

aoo DE REPUBLIEK DER

van alle keuze , het Hof van Gelderland bepaald was Behoudens allen eer¬

bied voor dat Geregtshof moest hy aanmerken , dat 'er Geregtshoven in ons Land waren, op welke Hy, en eenigen van zyne Tegenpartyderen, vry minder betrekking hadden, en dus als bevoegder Regters moeften gehouden worden. Hy hadt 'er zyne Verwantfchap, hoewel niet zo nabedaande, dat zy zich, naar regten, zouden moeten afweezig houden ; doch de Heer palland t©t beerse, de Voorzitter by de Benoemden van Ridderfchap en Steden over zyne zaak, hadt 'er een Zwager onder de gewoone , en de Drost van Haxbergen, een Zwager onder de buitengewoone Raaden. — Voorts herinnert hy Zyne Hoogheid, het wraaken der eertyds gedaane aanbiedingen, op welke 'sPrinfen voordel gegrond was; en vermelde teffens hoe de zaak, zo als zy tegenwoordig ftondt, naar 't gewoone Landregt voor de Hooge Bank moest volfchreeven worden, buiten 't welk, het gedaane voordel van fchikkinge verre liep, gelyk 't zelve ook rechtftreeks tegen zyn gedaan verzoek ftreedt. Vermids dan Zyne Hoogheid, op het eerfte lid zyns Verzoekfchrifts, geen agt hadt gelieven te flaan, ge\v. fde deeze het hem ten goede te neemen, è l hy zich naar de fchikking op het tweede niet kon gedraagen: en nogaanhieldt dat zyne zaak, x.aar Landregte volfchreevcn zynde, ter beflisfinge mogt gezonden worden, aan een Hof van Juftitie

met