is toegevoegd aan je favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soa DE REPUBLIEK DER

ni.

boek.

177$).

Verfchil len ter Staatsver gadering deswegen. D< Drie Ste den betoonenzich c a

pel l e b

gunffig.

ging van zyne geneigdheid om van zynen kant, alles wat daar toe eenigzins kon dienen , gaarne te willen toebrengen ( * ).

Verre van eenftemmig waren de Leden . der Vergadering. De Heeren van de Ridderfchap bragten, als hun Raadflag, uit, dat zy zich volkomen hielden aan den voorflag door Zyne Hoogheid gedaan, en , oordeelden, dat het nader verzoek des Heeren van der capellen behoorde afgeflaagen te worden: dan de Heer j. a. de vos van steenwyk tot Nlerwal, en de Heer van dedem tot de Rollecate, betuigden hier in niet te kunnen toeftemmen. — Die van Deventer laazen uit de Stadsbefluiten voor, datSchepens enRaad hunner Stad, belangende de bewusre zaak des Heeren van der capellen,met ongenoegen vernomen hadden, hoe de Heeren van de Ridderfchap, op den laatst afgeloopen Landdag, geweigerd hadden, ingevolge van het ingebragte der Drie Steden, zamenftemmende met dat van Fyf Edelen ; dus eene kennelyke meerderheid van Hemmen uitmaakende, tot de zaak van voorfchreeven Heere Gelastigden te benoemen , om dezelve te vinden; zy konden zich in geene verdere raadpleegingen daar over in laaten, eer dit door de Ridderfchap en Steden bewerkftelligd was. Die van Kampen Hemden met Deventer, die van Zwolle desgelyks, met by voeging, dat indien, niet te-

gen-

(«) Jonkheer van der Capellen Regent, bl. 2$5-