Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s34 DE REPUBLIEK DER

III.

BOEK.

17/9-

onderlinge Sociëteit, in welke met zamengefpannen kragten , tot welzyn van het Vaderland, en ter voortzettinge van de Natuur en Geneeskundige Wetenfchappen

in het zelve, zou gearbeid worden.

Twee Hukken flegts waren 'er noodig om dezelve tot Hand te brengen. Het toezenden van welgedaane Waarneemingen, zo wegens het Weerkundige als het Geneeskundige. Ten anderen, het opbrengen van eenige Penningen, tot goedmaaking der kosten, noodig tot het inzamelen , en vervolgens weder uitgeeven der Waarneemingen. -— Wat het eerfte aanbelangde, hadt hy alle hoop op de Heeren, die hem met hunne Berigten tot het opmaaken zyner Prysverhandelinge vereerd hadden, op de kunde en yver van veele anderen, die hem dagelyks hunnen byftand aanboden ; en, wat het tweede betrof, vleide hy zich dat welmeenende Vaderlanders zich niet zouden onttrekken , om , door eene kleine jaarlykfche toelaage , deeze Oprichting tot ftand te doen komen, en te onderftutten, de Geneeskunde in de Nederlanden, en daar door het welzyn en de behoudenis der Medeburgeren te bevorderen.

Plooge en aanzienlyke Perfoonen, onder welken de Heer Prins Erfftadhouder, en andere Heeren der Regeeringe van onderfcheide Gewesten, toonden zich geneegen om dit Ontwerp tot ftand te brengen', Patroonen, Mecenaaten en Beftuurende Leden te zyn, en met hun voorbeeld

glans

Sluiten