is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. 437

het ontvangen van Brieven van zyne Excellentie der Heere jonathan tu'Hbull Schildknaap, Gouverneur Capitein Generaal en Commandant en chef van den Staat van Connecticut (*), en de fchikking over eene verdere Briefwisfclmg, zonder een eerst Naafchrift te ontmoeten, vinden wv 'er een tweede bygevoegd, handelende over de Geldleening, welke hy vreesde , dat, naa de laatfte ongunftige bengten uit America, nog meer ten agteren zou gaan. Hv verzoekt nadere berigten, wegens de • waare gefteldheid der zaaken in America , niet uit nieuwsgierigheid; maar uit yver " voor de belangen van een Volk, voor " wiens Vryheid hy gaarne zyn leeven " zou opofferen," en wil hy den moed der Noord-Americaanen,ontvonkt hebben, door de uitgave van eenig Gefchrift, verhaaiende op welk eene wyze zommige Volken,byzonder onder dehedendaaglche. hunne Vryheid verdeedigd hebben (f).

Deeze Papieren , waar omtrent eer meermaals aangehaald Schryver in on; Vaderland verklaart, „ emdelyk heef

•>•> di

(*1 D^eze Brieven, nevens die van w. livingston die in Nüwv Jerfej dezelfde waardigheden als trümbul in Conneticttt bekleedde , waren vertaald , en met den druk gemeen gemaakt; en dus was de Briefwisfeling tusfehen van dhr capellen en den MerHeaanfchen Legerhoofden , reeds bekend. Aïgem. Vaderl. Letterocf.l. Deel. i. Stuk. bl. 420.

(f) Men zie deeze Papieren geheel in de Nieuwe Nederl, Jaarb, 1781. bl. 161. 205.

Ee 3

IV.

1780.

Gronden van bezwaar uit \ deeze