is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

DOEK.

ïfM.

Bepaalin gen op d Zeevaard,en deVis fcheryen geiteld.

(*) N. Neierl. Jaarb. 1781. bl. 83.

04 DE REPUBLIEK DER

de gemelde fommen, naarbefcheidenheid der Admiraliteit, waar onder zulk een

verminkte behoorde. Of dat aan

allen die zodanig verminkt werden, dat zy buiten ftaat waren om iets tot hun eigen onderhoud te verfchalfen, één Zilveren Ducaton ter weeke , hun leeven lang, zou toegevoegd worden. (*) De Scheepvaard, zo lang reeds geteis-

; terd door den geesfel van Engelands handeldwang, werd den zesentwintigften van Louwmaand, „ by voorraad en tot

' „ nader bevel, uit de Zeehavenen deezer „ Landen na alle Ryken en Staaten verboden, als mede de VVaivischvangst en de' Groote en Kleine Visfcheryen, „ op de verbeurte van Schepen, Goede„ ren en Koopmanfchappen daar in ge„ laden, als mede van de Gereedfchap„ pen, Want, Zout en Tonnen, mits„ gaders 't geen tot de Visfchery behoorde ; „ of in gevalle desniettegenftaande eenige Schepen mogten uitloopen, zouden „ de Reeders en Schippers eene boete „ verbeuren van twintig duizend Gul„ dens, of zo veel meerder als de waar„ dye van dezelve meerder zou mogen „ weezen.

Hier van zouden zyn uitgezonderd „ alle Schepen van vreemde Volken ", „ mits niet belaaden met eenige Goederen

'„ door de Algemeene Staaten verboden;