Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDER LANDEN. 23 5

weest; de Ridder yorke hadt, eenen andermaal, over den Handel daargedreeven, geklaagd, en den Staat tot den buitcn^ewoonen ftap doen komen om den Bevelhebber de graaf tot verantwoordiging op te ontbieden (*), die, zich tot o-enoegen verantwoord hebbende, na dat Eiland wederkeerde. Mr. ayre, drong in 't Huis der Gemeente, in Louwmaand, ten flerkfle aan om de geweldige maatregelen tegen de Hollanders genomen, met 'allen ernst door te zetten, „ dewyl zy meer dan ééns de Americaanen onder" fleund hadden in hunnen Opltand. In '' alle de deelen der Wereld moesten, zyns oordeels, de Admiraals en GeneV raals zodanige beveelen gegeeven wor" den als gefchikt waren om den HollandeS[ ren verlammende dagen toe te brengen. *' In 't byzonder hoopte hy, binnen *\ kort, tehooren, dat St. Eufiatius, dat " nest van Zeeroovers, in handen dei H Engelfchen was; dit Eiland hadt den -; Hollanderen zo veelvuldige gelegenheJ| den verfchaft om verraaderlyk met Enge" land te handelen, en deszelfs Vyanden --_ byte daan." — Lord STORMONTliel zich in het Parlement ontvallen, „ dai indien St. Eufiatius voor drie Jaarer ?; verzonken was, het reeds lang mei den Americaanfchen Oorlog zou gedaai " , „ge

(*) Zie het Eerfie Deel deezep Vaderl, Hijl, bl. IQ5- enz.

VI.

DOEK.

[781.

voorzien had ien. Han del aldaar gedreeven,

l

Sluiten