Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. 23

te vergeefsch gevoerden Oorlog fpelden, c li nt on vondt zich eerst, en -zy zich' eerlang, deerlyk bedroogen, de uitflag daar van, en de omftandigheden, welke 'er mede gepaard gingen, gaven alle aanleiding tot het op maaken van een tegenovergefteld befluit. Het bleek, dat deeze Americaanfche Krygslieden, met hoe veel moeilykheden zy te worftelen hadden, hoe drukkend hun toeftand ware, geen de minfte neiging hadden om zich onder 's Konings Standaard te voegen, en ftandvaftig van. zulk een bedryf den fterkften afkeer betoonden.. Het leverde een bewys te meer pp van de groote bezwaarlykheid , zo niet van de onmooglykheid, om de Ameri* caancn met geweld te onder of tot gehoorzaamheid aan Groot - Brittanje te brengen (*).

De Graaf cornwallis, deedt met den aanvang deezes Jaars, zeer fterke poogingen om in Noord - Carolina door te dringen. Naa dat Gewest trekkende wierd hy opgehouden door den Americaanfchen Generaal morgan, dien de Luitenant Co lonel tarleton tegen trok, vol hoop; om, met eene mindere, maar welafgerigtc Krygsmagt, eene fpoedige overwinning t< behaalen, die zich in 't eerst voor hen fcheen te zullen verklaaren; doch in een volflaagene nederlaage eindigde, by welk cornwallis zich voornaamlyk ove

'hc

C*) UviverZ. Magaz. Vol. Lx5tvil. p. 142.; B 4

VIIL

SOEK,

l

t

Sluiten