Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i3£ DE REPUBLIEK DER

IX.

Boek.

„ worden; terwyl de fchier onnoemelyke j, Geldfommen, bereids door Ons en de! „ overige Bondgenooten, zo blymoedig „ ingewilligd , dus doende , als geheel „ vrugtloos verfpild moeten worden aan„ gemerkt, en het, in zulk een geval, „ raadzaamst zou geweest zyn, niet alleen, „ in geenerlei Petitiën, hoegenaamd, te

bewilligen ; maar zelfs liever de voor „ handen zynde Schepen af te danken, „ dan 's Lands Penningen, op zulk eene „ gansch nutlooze wyze, te verkwisten."

„ Wy willen gaarne aan het oordeel van '5, uw Hoog Mogenden overlaaten of dit, 9, het middel zy, om immer tot een ge;„ wenschten Vrede, waar van men de ge3, rugten telkens leevendig houdt, te ge-

raaken. Zal een Vyand, die niets van ?, Ons te vreezen heeft, zich niet bevoegd „ oordeelen , tot het voorfchryven van „ zulke Voorwaarden als hy zelve zal ?, goedvinden? Is het te verwagten, dat „ eene Mogendheid, waar mede de Repu.,, bliek nog in Vriendfchap is, waar aan „ dezelve niet kan ontkend worden, groo-r

te verpligtingen te hebben , en welke „ zich in de deezes zyds gedaane aanbiedin„ gen, tot het regelen van gemeenfchaply„ ke Krygsverrigtingen, aanhoudend ziet.

te leur gefteld, het verder, en inzon„ derheid by Vredesonderhandelingen, „ met haare Belangens overeenkomftig zal „ oordeelen, de Onze te behartigen? Ëp „ is, derhalven, het éénige middel, om I,, tót een beftcndigen en eerlyken Vrede te

Sluiten