is toegevoegd aan je favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gag DE REPUBLIEK DER

X.

BOEK

„ van zyne Allerchristlykfte Majefteit te , „ voldoen?

„ Wy ftellen" , dus fluiten zy deezen Brief, ,, zoo veel gewigts in de oplosfing „ deezer Vraagen èn Duisterheden , dat „ wy dezelve van uwe Hoogheid, als on„ zen Admiraal Generaal verlangen te heb„ ben uiterlyk voor den vyfden November; „ aanftaande, op dat wy dan, vóór en al „ eer te raadpleegen over de Equipagien,

1, voor het volgende Jaar, zodanige maat„ regelen kunnen neemen als wy, naar bev vinding van zaaken, zullen oordeelenbest 5, gefchikt te zyn om voor te komen, dat j, de Penningen door onze Ingezetenen zq 3, bereidwillig, fchoonin het zweet hunner

aangezigten, opgebragt, niet,'gelyk tot

2, hiertoe gefchied is, nutloos worden ver?, fpild, en onze weleer geagte Republiek

3, 'tot een fpot der geheel e Wereld ver3, ftrekt. — By welke overwecging nog 3, komt, dat wy ons niet weinig b'ekomme3, ren, dat alle de herhaalde Retardementen, „ geduurende dit Jaar, en wel voor al dee? „ ze zo veragtelyke mislukking, den Ko,„ ning van Frankryk reden mogt geeven, 9, om, of eenig ongenoegen tegen de Re„ publiek op te vatten, of anders dezelve „ aan te merken, als eene Bondgenoote, „ welke' van geen géwigt is, en niet fchynt „ voorgenomen te hebben den gemeeneu ,, Vyand eenige afbreuk te doen, tot welk ,, laatst vermoeden immers een gebrek aan jl Zeilen enz, op Schepen, welke alle.

„ oogen: