Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VÈREÉNIGDE NEÖERLANDEN. i 47

3, fterie, boven al kort vóór en by den aan5, vang van deezen Oorlog, getragt beeft 3, te verfpreklen, en welke inboezemingen „ in Neder/and zeden Voordanders gevon„ den hebben in dezulken, die, terwyl „ zy zig niet ontzagen om de Beurs van „ Amfterdam , (dat is het eerwaardigfie 3, en nutfle gedeelte van de Burgery .dee„ zer Stad , en tevens de voornaamde 3, Steunpylaar van Neérlands welvaard,) af te fchilderen, als of dezelve grooten„ deels beftondt uit een veragtelyken hoop 3, van laage en baatzugtige zielen,. niets ,3 anders bedoelende dan om, door het verkorten van 's Lands Gemeene. Middelen, en door het overvoeren van Contrabande 3, waar en, tegen de trouw der Traétaten, SJ hunne baat- en fchraapzugt den ruimer ,, teugel te vieren , tevens de ftoutheid gep, had hebben, en nog hebben, om de braaf 3, de Regeering der aanzienlykde Stad var 3, Nederland in 't aangezigt tehoonen, en 3, als ware zy, door oogluiking, als an 3, derzins , deelgenoote van diergelyk ,, eenen onhebbelyken Handel, aan de al-

3, gemeene veragting bloot te dellen. •

3, ïnboezemingen en befchuldigingen, die 3, zo onwaaragtig als kwaadaartig verfprek 3, zyn, en die de verontwaardiging var „ elk gevoelig hart'nog te meer treffen 3, moeten, wanneer men hier by over ,, weegt,dat niet alleen de Kooplieden van j, deeze Stad, maar van gansch Neder,, land, die trouw der Tracraaten zo hei?, lig en ongefchonden bewaard hebben,dal K 3 „ 'ö

xn.

BOEK.

1782;

l L

Sluiten