Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3o DE REPUBLIEK DER

XIL

boek. I782.

„ bliek te bevredigen, op den grond, door „ hun zeiven gelegd in het Staatsbefluit van den vierden van Lentemaand, en „ waar by zy de Bemiddeling der Keize„ rinne hebben aangenomen. De voor„ uitloopende Toeflemming van het hoofd„ punt des Traetaats van den Jaare „ mdclxxiv, van de zyde van Enge„ land gedaan, fchynt alle zwaarigheden, „ welke zich tot nu toe hebben aangekant „ tegen de Onderhandelingen tot eenen „ volkomen Vrede, uit den weg te moe-

„ ten ruimen. Indien, intusfchen,

% de Wapenjliljland in denzelfden Brieve „ voorgedaagen, geoordeeld wordt te droo„ ken met de belangen der Natie , zou 3, niets overeenkomïtiger weezen met de „ oogmerken van Menschlievenheid in 't algemeen, die de Keizerin bezielen, en met haare byzondere gevoelens van wel„ willenheid en genegenheid jegens dee„ zen Staat: dewyl deeze maatregels in „ zich bevatten het dubbel voordeel, om „ het onnut bloeddorten te voorkomen, „ en de Republiek, van dit oogenblik af , „ weder in 't genot te dellen der Regten „ van Vryheid, van Zeevaard, en Koop„ handel, welke alle onzydige Volken w genieten, en vooral die tot de grondbe„ ginzelen van de Gewapende Onzydig„ heid zyn toegetreeden." Zy vlei¬

den zich, dat hun Hoog Mogenden niet zouden in twyfel hangen om voordeel te doen met deeze kennisgeeving, als mede een vaardig en beflisfend Befluit neemen

tot

Sluiten