Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN, aff

gedaan, als gerebuteerd wierden. Waar mede dit onderhoud een einde nam en de Graaf van heyden Parys verliet. Dan deeze, in 's Gravenhage te rug gekomen, liet, in 't zelfde Dagfchrift, het Algemeen bekend maaken, dat-de inhoud van dit verflag zyner verrigtingen geheel, en al verdraayd en bezyden de waarheid was , dat noch het voorwerp van zyn last, noch de wyze op welke hy denzelven hadt afgelegd, noch de uirfiag daar van, met het verhaalde eenige weezenlyke overeenkomst hadt (*). De kortftondig verzadigde nieuwsgierigheid bleef op dit tegenberigt op nieuw onvoldaan.

Schoon zich weinig hoop op een fchielyken Vrede fcheen op te doen, uit het laatst gezondene berigt der Gezanten te Parys, kundigden eenige verfchynzels aan, dat de Vrede tusfchen onzen Staat en Groot-Brittanje met fterke fchreeden naderde. Onder deeze telde men, dat hun Hoog Mogenden, op kennis geeving van den Heer brantsen, Gevolmagtigden van wegen deezen Staat te Parys, dat alle de Ondertekenaars van den aanfiaanden Vrede, met de aankomst des Hertogs van manchester uit Londen, de hoedanigheid van Ambasfadeurs zouden bekleeden, ook aan den Heer brantsen, die hoedanigheid op-

droe-

C*-) N. Nederl. Jaarb. 1783. bl. 85 en 403.

B 5

XIV.

soek. •

1783.

Waarfchynlykhedenvan een kort naderendenVrede.

BRANTSEN tot Ambas fadeur benoemd.

Sluiten