Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. $f

de Zwitferfche Regimenten zal worden " toeaelaaten het Regt van eigen Julci" tie- zo verre 't zelve fteunt op Irac" taaten tusfchen deeze Republiek en de " Zwitfcherfche Cantans gemaakt. ——" Ten tweeden, dat, zo wanneer een Mi" litair zich aan de misdaad van Hoog " Verraad binnen deeze Provincie fchul" dig kwam te maaken, door een hem \ aanbetrouwde post in handen van den Vvand te willen ftellen, of daadlyk

* gefteld te hebben, of den Vyand op " eenigerlei wyze behulpzaam te zyn ge-

* weest, de Militaire Regter zich dc " Tudicature van eene zodanige zaak mei

" zal vermogen aan te trekken.

" En ten derden, dat, wanneer, onver Z hoopt, in den tyd, over deeze hui

Ed Mogenden intentie verfchü mog

* ontftaan, of wel, dat de Mihtain Krvgsraaden ondernamen exces te plee gen, de zaak niet buiten haar gehee lal mogen worden gebragt; maar d. Burgerlyke Regtbanken of Magiftraa

" ten zich terftond deswegen moetei ?' adresfeeren aan de Heeren Staaten vat Z Zeeland, of, by Hoogstderzelver ab , fentie, aan de Heeren hunne Gecommit k teerde Raaden, om daar op, ten ipoe digften, immers binnen den tyd va: -| drie weeken, naa het gedaane adres t worden gedisponeerd by Pluraliteit va Z ftemmenïvm welke Refolutie, immt diaat, zo aan de Civile Regters a: ', aan die van het Garnifoen, kennis z B 5 wo

XVII

COüK 1783,

l

t

1 t

1

e

'i

s tl

Sluiten