is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73 DÉ REPUBLIEK DER

XVII.

boek. 1733.

De Stadsbouwmeester kreeg hier op last de E erepoorten te laaten volgen, en door Stadsarbeiders op de Nieuwe Markt te doen brengen, met de ongevergde byvoeging, dat, wanneer by het oprigten eenige handreiking van Stadsvolk werd verzogt zulks als ongemerkt zou kunnen laaten gefchieden. Het Zakkendraagers huis pronkte, op den achtlten van Lentemaand, met Vlaggen, één derzelve voerde'het Wapen des Stadhouders; van tyd tot tyd klommen 'er op het dak eenige Zakkendraagers om Hoezee! te roepen; dit hadt in 't byzonder plaats in den naamiddag, toen de Hoogleeraar Hofstede zich op 't midden van de Markt voor het Zakkendraagers Huis vervoegde; toen verdrong de menigte bykans elkander om op het dak te klauteren, 't geen gevolgd werd door 't fpeelen van Wilhelmus van Nasfamven, waar op de Hoogleeraar met een onderscheidend afneemen van zyn hoed en eene diepe buiging deeze Zakkendraagers groette (*). 's Avonds werden

(D Deeze Hoogleeraar, wien veele vertel* lingen naagingen, heeft, by eene openbaare aankondiging in de Nieuwspapieren, verklaard, dat hy, op dien naamiddig, met een Ouderling zyner Kerke, en nog een derden Perfoon, de meest vercierde plaatzen der Stad doorwandeld, de Eereboogen en Vreugdekroonen befehouwd , en de kleine hem afgefmeekte Giften, telkens én by herhaaling vergezeld hadt, met eene Vriendlyke en ernftige vermaaning, om zich voor dronkenfchap, buitenfpoorigheid, oproerigheid, ja zelfs den rninften fchyn daar van, zorgvuldig te wanten

K