is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï74 DE REPUBLIEK DER

XXIV.

BOEK. I784.

Hunneverrigting aldaar.

„ dertig duimen onder water ftondt, eri „ alles rondsom dubbel bezet was, da« „ gelyks twee uuren wegs ginds en we„ dergaan, om twee Koebeesten , het „ eenige dat zy nog gelukkig uit den „ vloed gered hadt, de melk af te nee„ men tot onderhoud van haar leevenj

en meer nog fcheen gevoel van den 5, overlast, dié zy haare Vriendinne dus „ lange hadt moeten aandoen, dan haar „ eigen ongeluk haar thans te bedroe-

„ ven. Groot, uitfteekend groot,

,, was de Milddaadigheid onzer Landge„ nooten; zy was ook genoegzaam toe„ reikende om het dringend gebrek te „ vervullen, maar wy durven verzeke„ ren, dat veelen hunner, indien zy de „ elenden gezien hadden, die wy, hoe „ zeer door veele berigten tegen derzel„ ver akeligheid gefterkt, daar befchouw„ den, de volfte overtuiging zouden ge„ voeld hebben, dat onze opwekking „ van hun mededoogen welgegrond en „ hunne ruime giften onontbeerlyk get „ weest zyn."

Met de Heeren te Beuzichem beraamden zy de beste maatregelen tot den opbouw en het herftel der Huizen: en konden zy den aanhoudenden aanzoek van verarmde Gemeentens om tot herftel eeniger openbaare Kerken, en van twee Roomfche Vergaderplaatzen, als mede tot het bouwen van een Diaconiehuis te Ryswyk op eene hoogte, om by overftrooming ook ter berging van Menfchen