is toegevoegd aan je favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 3 29

gang is zo zonderling, dat een eenigzins breeder Verflag in ons Gefchiedblad moet plaats vinden, en voeglyker plaats dan deeze wisten wy aan 't zelve niet in te ruimen.

Reeds in den Jaare mdcclxxii beraamden eenige Venetiaanen het fnood ontwerp om zich, door een allerverfoeilykst bedrog, te verryken met de bezittingen van het Huis van Koophandel der Heeren Chomel en Jordan te Amfterdam. De fchreeuwende en alïchuwelyke bedriegery, welke hun, in dit oogmerk, moest doenflaagen, kon niet gelukken, zonder de Amfterdamfche Kooplieden, met welken de Gebroeders Zannowich reeds eenigen Handel gedreeven hadden, op de Heiligde en plegtigfte wyze, te verzekeren van de egtheid en deugdzaamheid der zaake;) dit wisten de Venetiaanen, op dit bedrog uit, zo goed als alle andere Buitenlanders. Om de gemelde Kooplieden gerust te ftellen en in den waan te brengen, dat zy met Lieden te doen hadden op welken zy afkonden, maakten zy gebruik van het openbaar Character van een hunner Medepligtigen, den Venetiaanfchen Staatsdienaar SimonCavalli, toen te Napels, vervolgens te Milaan. Deeze fchroomde niet, om de fterkfte verzekeringen te geeven van de weezenlykheid en Soliditeit der Perfoonen, die zich by dit Handelhuis vervoegd hadden, te weeten zekere Gebroeders Zannowich, N.icoX 5 - e 0

xxv.

BOEK,

I785.

Oorfpvong van dezelve,