is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN.^

fchrift plakken van eenen aanftootelyken inhoud. Hier op werden fcherpe naavorfchingen gedaan, zonder de Daaders te ontdekken: wel werd'er een Jongen, van niet ouder dan dertien jaaren, gevat, pm dat hy Pasquillen hadt aangeplakt en ook afgefchreeven , als mede een Kruidenier, die alles, wat hy verkogt, in Oranje Papieren pakte, en zyn Venfters en Vaten met Papieren van die

kleur vercierd hadt. « In Rotterdam

vondt de Regeering zich genoodzaakt dergelyke Medailles, als in f$ Gravenhaage verboden waren, desgelyks te verbieden (*).

' Strafoefeningen eeniger Boeren, die zich in' de laatfte Beweegingen te Benthuizen gemengd hadden, in 'sGravenhaage , met veel ftaatlykheids en voorzorgs volvoerd, konden, zo min ais de fterke Waarfchuwingen tegen Oproer, dien geest in de Hofplaats dempen- Voor eene nieuwe uubarfting was men bekommerd by de aannadering des Verjaardags van haare Koninglyke Hoogheid, op den zevenden van Oogstmaand. Hier om werden , van wegen Gecommitteerde Raaden , 's daags te vooren, bevelen gegeeven tot verfterking van de Hoofd- en Grenadiers-wagten; de Officieren kreegen last naa vyf uuren niet van de wagten af-

wee-

(*) N. Neder?. Ja'arb. 1785. bl. 3<;6. 403. 438-, Rapport der Cemmisjie te Rotterdam bl. 434.

KXVL

BOEK. I785,

Voorzorgen in ,s Hange gedraagen tegen den Verjaardag van haare KoninglykeHoogheiÜ