is toegevoegd aan je favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 229

Een ander Sehryver, die het bywoonen der Burger-Sociëteiten, voor de daar toe gefchikten, ten fterkften aanbeveelt, laat zich op deezen trant hooren. „ Zullen de Burger-Sociëteiten weezenlyk " voordeel doen, zullen zy in de daad „ tot onderfchraaging onzer Vryheden, Repten en Voorregten dienen kunnen, " alles moet hier met de uiterfte bedagt!' zaamheid, omzigtigheid en voorzorge , behandeld worden, de kundigeren moeten het 'er fteeds op toeleggen min „ kundigen behoorelyk, naar zy het ver " langen, te onderrigten, terwyl deeze laatllen, gebruiken zy dit Gezelichar. " niet ilegts om den fchyn van Patriot " ten te hebben, en onder denzelven ge " rust in hunne werkloosheid voort t( gaan, het 'er met alle kragt op moetei " toeleggen, om zich hoe langs hoe kundi " ger te maaken, zich van tyd tot tyd mee , in de gefprekken van kundiger in te wik kelen, om daar door de vermeerderin en toeneeming hunner eigene kundig , heden geduurig te beproeven. lede 3„ ftap, die hier op een losien grond ge „ daan en ondernomen wordt, kan z „ wel ten nadeele als ten voordeele de ", Ingezetenen uitvallen: kunde, dooi " zigt, beleid, de verfchuldigde hoo.| , agting voor onze wettige Reprefent; „ tive Overheden, maar tevens onwaï „ kelbaaremoed en heldhaftigheid, in hi ,„ voordraagen en handhaaven van ons „ waaragtige belangen, moeten alle c ■ ■ P 3 „ ove

XXVL

BOEK. I785.

1

f l

r

r

t1-

ït e

•ö f-