is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 231

nen eens Getuigfchrifts van Lidmaatfchap was genoeg voor een Vreemden om 'er te verfchynen, zo hy door geen Socie teits-Broeder werd ingeleid,) bekennen eenpaarig dat men de eene Burger-Soeieteit naar de andere beoordeelende, een zeer onregtmaatig vonnis zou vellen, en dat, gevolglyk, de lof aan deeze gegeeven, en de blaam geene opgelegd, met geene regtmaatigheid altoos, ten regelmaat kan dienen, om de waarde of onwaarde dier Burger Broederfchappen te bepaalen. Wy zullen, in den verderer loop onzer Gefchiedenisfen, meer dan ee ne gelegenheid aantreffen om dezelve o\ zeer onderfcheidene wyzen werkzaam ti zien, en die getrouwe opgave zal onz< Leezers in Haat ftellen, om voor ziel zeiven te beflisfen. Te meer dewyl e een tyd zal opdaagen, waar in de ie genftanders van de Grondwettige Herftel fing, desgelyksBurger-Societeiten aangir gen, en hier door betoonden, dat he houden van dusdanige Byeenkomften de Ingezetenen op zich zeiven met te wrai ken was, gelyk zy in den aanvange, ee algemeene kreet daar tegen aanhieven.

P 4 DE

XXVL

BOEK. I7&5-

1

r

t r

in