is toegevoegd aan je favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 DE REPUBLIEK DER

XXIX.

BOEK.

1785.

Een Afgevaardigde dier Stad zitting ter Staatsvergaderinggeweigerd. Sterk Vertoog deswegen.

3 1

Eene Belendingvan Gede- ! puteerde '

flap toegeftemd hadt, woonde dien Vier* avond by.

De Heer van Ossenberg, wegens Wyk by Duurftede, ter Staatsvergadering afgevaardigd, was zitting geweigerd: dewyl hy zich van den Eed op het Reglement der Provinciaale Regeeringe, immers voor een gedeelte, ontflaagen hadt* Dit belgde Geconftitueerden en Gecommitteerden dermaate, dat zy de Vroedfchap aangingen met een Vertoog, wegens dien hoon een hunner Burgervaderen aangedaan, en ernftig verzoek, om, zo lang dit Befluit, met betrekking tot de Afgevaardigden van hunne Stad, zo ter Staatsvergadering, als ter Vergadering van Gedeputeerden, niet zou zyn ingetrokken; zo lang deswegen aan de Stad geen genoegen gegeeven en dien Heer zyne agterftallen, zo zulks door die feitlyke ontzegging mogte plaats vinden , niet vergoed waren , te betuigen dat men alles, wat in dien tusfchentyd, ter Staatsvergadering mogt beflooten worden y yoor van geene waarde zou houden, en jeene Provinciaale Lasten ten Comptoire yan de Provincie inbrengen; met by voeding, om, indien dit niet baatte, de Leien des Bondgenootfchaps van den geheeen toedragt der zaaken te verwittigen, net bede tot aanwending hunner goede lienften.

De Vroedfchap, over dit Vertoog raad3leegende; kreeg van de Gedeputeerde Staaten aanfchryving, inhoudende, hoe