is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 9^

zy, wegens het gebeurde daar ter .Stede, noodig geoordeeld hadt eene Bezending te benoemen om met hun in onderhandeling te treeden, ten einde hun te overtuigen van de ongeregelde handelwyze in deezen gehouden, en aan te maanen tot het vernietigen des onwettig genomen Befluits, met verzoek om zodanige Heeren ter Staatsvergaderinge, als mede tot de hunne, te zenden, die zich nog van den Eed op het Provinciaale Regeerings Reglement niet ontflaagen hadden, als daar door onbekwaam geworden om in een der

beide Vergaderingen te verfchynen. >

Het antwoord hier op, beftondt in eene verdeediging van 't gehouden gedrag, van de wettigheid des Befluits, en hoe zy, op de gronden in den aanfchryvings brief gelegd, met geene Bezending in onderhandeling konden treeden; en vertrouwden dat zodanige Afgevaardigden, als in den Provinciaalen Eed ftonden, ter Staatsvergaderinge zouden ontvangen worden. — Een nadere aandrang van Gedeputeerde Staaten op 't een en ander liep even vrugtloos af. De Regenten vonden zich gefterkt door der Burgeren goedkeuring.

Zo ras het gerugt te Wyk by Duurftede kwam, dat 'er Krygsvolk na het Sticht op weg was, verzuimde men niet de Stads poorten te bewaaken, en een nadruklyken Brief aan Heeren Gedeputeerden af te zenden. Men liet ook een rondgaanden toekopen aan de Bondgenooten, wegens

het

XXIX. boek;

1785.

Staaten na Wyk by Duurjïede beftemd; dezelve afgeflaagen,

Wyk bp Duurjïede [luit, op het gerugt vanKrygsvolk , de Poorten :n vaariigt briei /en af.