is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN, zv

Geduurende den Keizerlyken Oorlo* hadden de Oostenrykers de Brugfche Vaan op Sluis in Vlaanderen reeds toegedamd. en een Kanaal van daar gegraaven na hei Hazengras, aan de Westzyde van het Zwin gelegen. Zy hadden 'er ook een Sluis met twee Kookers aangelegd, en daar mede een Haventje gefchuurd van het Hazengras na of in het Zwin, om zich langs dien weg van overtollig water te kunnen ontdoen, en van daar na Zee te

laaten vaaren. Naa den Vrede hadt

men dit werk verder voltooid, en begon te onderftaan om kleine Vaartuigen van daar na Zee, en met naame na Oostende, te zenden.

Zo dra men in Holland eenig berigt van deeze gefchaapenheid der zaaken ont-: ving, begreepen veelen de mogelyke gevolgen van zulk een beftaan, en hoe noodzaaklyk het ware, dit in de beginzelen, te keer te gaan, en, eer het te laat was, te fluiten. Eenigen, 't is waar, dagten, dat men zich, over al dit bedryf, niet zeer behoefde te bekreunen: vermids, huns oordeels, dit Haventje en het Zwin zelve nooit zouden kunnen toelaaten, dat Zeefchepen van eenig aanbelang, daar op voeren; de plaatslyke gelegenheid zou van zelve, zulk een oogmerk, indien men 't mogt koesteren, verydelen. Het Zwin of Sluifche Gat keurden zy veel te ondiep voor Zeefchepen, en zou men het Haventje van het Hazengras nooit 2o diep kunnen houden dat daar door, H 2 en

»

[XXX. 'boek.

1785.

Wflt de Oostenrykers beftaan hadden om de Schelde af een Yaard na Zee te krygen.

Verfchilende Gevoelensüer oycr.