Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 333

n val, met GrofGefchut gemunieerd, tegen » Hattem en Ëlburg aan te voeren, en 3» deeze Steden daadlyk, met zo veel oyern haast ing als geweld, in weerwil haarer n Regeeringe en Burgerye, te dom occupeer n ren.

„ Dat zy Heeren Gedeputeerden wel n hebben opgemerkt, dat zyne Hoogheid n zich hier omtrent tragt te verichoonen, ti door zich te beroepen op de Orders » der Heeren Staaten van Gelderland; „ doch dat, behalven het alleszins vreem-. 9, de en onvoldoende van zodanige Ver„ fchooning, ten opzigte van eene Pro„ vineie, waar in zyne Hoogheid, ter goeder trouw, niet ontkennen kan de aller» fterkfte lnfluentie op het meerendeel „ der Regenten te hebben; daarenboven „ hy Heer Stadhouder, in het uitvoeren „ van die zogenaamde Orders onwedern fpreeklyk getoond heeft, dat het ook „ zyn Wil en Begeerte was vrye Ste„ den en Burgeryen, die haare Privile» gien en Voorregten reclameeren en „ voorftaan, door Geweld te bedwingen , „ en tot zwygen te brengen, -r Immers u, dat het voorbedagtelyke eener zodanige Onderneeming niet alleen van achteren „ ten klaarften gebleeken is uit d.e vooraf„. gaande huilengewoone Verzameling van Troepen in de Provincie Gelderland, wel„ ke toen reeds alle voortekenen van een „ verkeerd opzet opleeverde; maar dat n zulks boven dien vooral eene geaverv reerde zaak is geworden, naa dat hun P 5 » Ed.

XXX,

BOEK. I786.

Sluiten