Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354 DE REPUBLIEK DER

XXXL

boek.

1/85.

Wathy clagt over Jet Capitein Gene-

„ gaan tot het herroepen der Opfchor„ ting; waarnaa de Staaten van Holland, „ pp eene naauwkeurige en billyke wy„ ze, de Amprsverrigtingen bepaalen zou„ den, volgens de Conftrtutie, verknogt „ aan de Post van Capitein Generaal.

„ Op deeze wyze zou de Rust her„ leeven in den Staat; het Vertrouwen h en de Eensgezindheid zouden de plaats „ vervangen van het Wantrouwen, de „ Verdenkingen en de Vrees; en de „ Prins zou, ten voordeele van zyn Va„ derland, genot kunnen hebben van alle „ de hooge Waardigheden, met welke „ hy bekleed is. — Ik kan niet geloo„ ven, dat hy zich onttrekken zal aan de „ dringende aanfpooringen, welke Gy in „ 't werk zult dellen, om hem dit Ont„ werp te doen aanneemen: want ik kan „ my niet verbeelden, dat hy liever ver„ kiezen zal, de Verwarringen , welke „ den Staat beroeren, te verlengen en te „ vermeerderen, dan, als een goed Bur„ ger, de ligte Opofferingen te doen, „. welke in zyn vermogen zvn. Daar „ ligt meer Grootheid in, zich naar de „ omdandigheden te fchikken, dan in ze „ te braveeren. In het eerde geval redt „ men zyne Eer en zorgt voor zyne Be»i langen;in het tweede loopt men gevaar „ van de eene en de andere te verlie„ zen."

De Graaf van Goé'rtz hadt dea Heer de Rayneval gevraagd, waar in de Conditutioneele Verrigtingen des

Ca-

Sluiten