is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E L A D W Y Z AEJRC

Verac (De Markgraaf de) diens toezegging van Franfche Hulp, 285.

Verdeedigingsweezen van den Staat, Naamlyst der Heeren tot de Befchikking daar van benoemd, 158. Aanvang, hunner Zittingen, 159.

Vergadering van Vaderlandfche Regenten, derzelver Bedryven, 290. Verdenkingen en Befchuidigingen tegen hun ingebragt, 291.

• Geeven eene Acte van onderlinge Verbintenis in . 't licht. . Zie verder Acte van Verbintenis. Hunne Onderhandelingen met dé Afgevaardigden van Schutteryen en Genootfchappen , 305. Rigtenhet Nationaale Fonds op, 309. Zie verder Nationaale Fonds. Virieu (Capitein de) den HeerP. Paulus behulpzaam in de Bezetting van het van Krygsvolk ontbloote Hellevoetjluis, 269. Deswegen bedankt, 270.

ld ek (De Bevordering van den Prins van} tot hoo • ger Krygseeretegengefprookcn, 162. Wapens op de Plakaaten, als mede op deBusfen der Staavenbodens, veranderd, 416, enz.

W ieling) wat de Utrechtfche Burgery ten zynen op¬

zigte vordert, 22,23. Was hy deedc, 24. Willem de V. beklaagt zich over het niet toezenden van alle Burgcrb'ezwaaren in • Utrecht, en verzoekt eene fpoedige mede deeling , 5. Stelt ODé tot Raad van Utrecht aan. Ongenoegen wegens de Rangfchikking, 28. Geeft -'hem de post Schepen, 31. Voorflag om wegens de zaaken van Utreht in 'sHaage eene Vergadering te houden , 32. Door -Geconftitueerden en Gecommitteerden gewraakt. Door de Edelen omhelsd. Middelweg door de Stad Utrecht voorgeflaagen, Aid. Geeft Patenten voor Krygsvolk na Amersfoort, 64. Inhoud des Briefs van zyne Hoogheid, by het verleenen van den Gewapenden Arm , 65. Wraakt dé handelwyze te Wyk by Duurftede gehouden, 96. Wil de Prinfen van Hcsfen Dannftad en Waldek tot' hooger Krygseere bevorderen, dit wederfprooken, 163. Gefchil met Staaten van Holland over het in dienst houden Van het Corps des Rhyngraafs van Salm , 165. Het voorgevallene omtrent zyne Hoogheid en het Krygsvolk in Holland, 169. Befluit om hem te doen weeten wat men bepaald hadt, wegens de Hülandfche Regimenten , 171.