Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£3° DE REPUBLIEK DER

XXXIIL

BOEK.

ï/86.

3

3 l

i

B *

m

» Capitein Generaal, kennisfe te geeven, » om verder over het verblyf daar ter » plaatze of emploi elders van die Mili» tie, zodanig te kunnen disponeeren, » als zal gelieven goed te vinden.

„ Wordende voorfchreeve Hof verder » geauthorifeerd, om, vóór 't vertrek na v Elburg, aan de Magiftraat van die Stad, " van den dag , wanneer het voorneev mens is zich met de Suppoosten aldaar » te vervoegen, advertentie te geeven; ?' ten einde dezelve Magiftraat in tyds, » de noodige preparatien tot derzelver » receptie en verzorging van de noodige

>> Logimenten kome te "maaken. Al-

» les nogthans ongeprejudiceerd de ordi'» naris Jurisdictie in gemelde Stad van ' Elburg voor het toekomende.

En zal hier van mede Extract aan * den Hove Provinciaal worden gezon» den, om te ftrekken tot deszelfs na^ ' rig£- 2ynde, wyders, die Leden der » Magiftraat van Elburg, welke niet ge, concurreerd hebben tot het weigeren > of naalaaten der voorgemelde Land. fchaps Publicatie, te neemen in hun ■ Hd. Mog. byzondere Protectie (*)."

TeCO De Heer Capellen tot de Marsch y het neemen van dit Befluit tegenwoordig, tekent p, „ daadlyk befpeurd te hebben, dat men, hoe zeer men ook een onverfchrokken houding aannam, voorde mogelvke gevolgen van 't zelve, niet zonder bekommering was; ik las die bekommering op de weezens der Hoofdbewerkers, toen zich een ongegrond gerugt rerfpreidde, dat duizenden van

„ Bur-

Sluiten