Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOEK.

348 DE REPUBLIEK DER

•» oordeel; dan dat, deeze eens op een n vasten voet gebragt zynde, de Burge„ ren zouden voortgaan, zich raetdeda„ gelykfche zaaken van de Politie te >, moeijen, zulks zou van de fchroomlyk" Je gevolgen zyn. Men behoort als >, dan het Beftuur aan die geenen, wel» ken men het heeft toevertrouwd over

* j laaten. Het toeziend oog der »» Burgery, ik meen het Collegie van » Gecommitteerden , is een waarborg te ■» gen alle inbreuken. Men behoort zich >» aan de Wetten door de Vertegenwoor» digers en Gemagtigden des Volks, tot »• nut der geheele Maatfchappy gegee»» ven, te houden; daar men anders han*> delt, flaat men die Wetten den bodem »' in5 zonder welke de Waare Vryheid 5» niet kan beftaanl"

By de bekendmaaking van deeze openyke voordragt zyner gevoelens, ten aanhooren der Schutterye, voegde de Heer van Haeften nog eenige Raadgeevingen aan Utrechts Burgery in den toenmaaligen itaat van zaaken; onder andere wilde hy, iat zy zich onthielden van fchennisfen Ier phgten van uiterlyke beleefdheid en snvnendlyke bejegeningen. „ Hebt gy, " °» Utrechts Burgery! u genoodzaakt en

• geregtigd geoordeeld, een groot getal , u wer Ver tegen woordigeren van hunne , plaatzen te ontflaan, herdenkt dat het , uwe Vertegenwoordigers waren, zom. mjgen hebben merkelyke dienften aan

tt uwe.

\

Sluiten