is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43^ DE REPUBLIEK DER

XXXIV. BOEK.

van de te hulpfchielenden.

Hooimaand, woordlyk van deezen opnierkensvvaardigen inhoud. „ Burgemees» teren en Regeerders der Stad Wyk by » Duur (lede, met genoegen geinformeerd '> zynde, hoe verfcheide Ingezetenen der » byzondere Provinciën, zich gedeclareerd >■> hebben , geneegen te zyn om deeze » Stad en Bnrgery, als het nood zaï » zyn, volgens het Verbond der Unie, » tegen allen Geweld en Overheerfching » van deszelfs Stedelyke Regten, te kcT» men verdeedigen en befchermen; doch »» dat die braave Nederlanders gaarne » vooraf eenige verzekering hadden van » de Protectie der Magiftraat van deeze »> Stad, van welke zy, in geval van zo« danig eene Adfiftentie, 'behooren te » jouisfeeren; hebben, naa rype Delibe» ratie goedgevonden en verftaan, gelyk si hun Ed. Agtb. goedvinden en vej5. ftaan by deezen, dat een iegelyk, die » ter zaake voorz. zich herwaards na deeze Stad zal begeeven, met alle mogelyks » Protectie van de Magiftraat, en het s;en woone Burgerrecht deezer Stad, zal "be„ gunftigd en van het noodige Logiment en „ Alimentatie zal voorzien worden, en dat „ beven dien alle dezelve, des begeer en de, „ tien ftuivers daags, tot hun verder onder„ houd, genieten zullen; en eindelyk dat de „ Gehvetften, mitsgaders de Weduwen en „ Weezen der Ge/hemelden, hun kevetf » tang geduurende , behoorelyk zullen on» derhouden worden; terwyl de Magiftraat », deezer Stad genoegzaame voorzorg ,,

?» om-