is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXIV. BOEK..

1785.

Wen maakt 'er eigen befchikking op tle Stads Regeeringsbeftelling.

1

t 1

440 DE REPUBLIEK DER

daane verzekering der Staaten te Amers* foort vergaderd, dat zy geen oogmerk hadden om dit Krygsvolk tegen Utrecht of Wyk te gebruiken, fchynen de Wykenaars weinig, of liever geen, vertrouwen gefteld te hebben. Althans de Vroedfchap nam een Be/luk, tot een Bevel var volgens afgekondigd, „ om alle Vrouj, wen, Kinderen, oude en gebrekkige „ Lieden, met de Goederen der blyven„ de Burgeren, de Stad te doen ruimen, „ om deeze aan het Geweld van een In„ landfeken Vyand te ontrukken!" —-Een bevel, van hoe ontzettend eenen aart, dar terllond werd naagekomen: want welhaast zag men eenige Vaartuigen met Menfchen en Goederen bekaden, van den wal iteeken, terwyl andere bezig waren met zo treurig eenen Jast in te fchee-

pen. De plaats der zwakke weg-

trekkeuden, werd aangevuld door Ge wapenden, die uit Amersfoort, Tkkl en elders, die binnen Wyk trokken.

Gelykheid van omitandigheden, baarde gelykheid in handelwyze. De Staaten te Amersfoort vergaderd, fchreeven de Wykenaars, even als die van Utrecht, aan, Dm ten gevvoonen tyde der Regeeringszerandering in Wynmaand, de Regee•ing, by voorraad, te doen aanblyven. Zeer verre was men, van zich naar dee:e begeerte te willen fchikken; en maaken de reeds gedaane flappen, het onmo[elyk, zouden zy zich zeiveu gelyk bly'en, en het ingevoerde Nieuwe Regee-

ringe