Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 25

„ den van de Regeering, met hunne Con., currentie, het Stadhonderfchap op Prins „ Wilum den IV, in de Manlyke „ en Vrouwlyke Linie erflyk, ja men 5, mogt zeggen op generaal en univerfeel „ verzoek van alle ingezetenen van dm „ Lande, met volkomen toeftemming en „ toejuiching, gedcfereerd hadden,en door s, zyne Hoogheid aangenomen was; van „ den Eed daar op gedaan, zouden zy de „ Staatsleden nimmer ontflaagen houden.

Veranderingen, hoedanige men daar voorhadt, zelfs in de gedagten te neemen , keurden zy onbeftaanbaar, wilde men eerlyke Regenten en opregte Christenen blyven. Uit welk een oogpunt, zy Regenten, die dit beftonden, befchouwden, draagen wy liefst met hunne eigene •woorden voor, en te meer om dat men in de taal der Basfeltfhen, fchoon verre van de befchaafdfte, de meening leest der Overysfelaaren, die met hun in de zelfde Staatsbegrippen ftonden. „ Wat ook te„ genwoordig eenige Oproerige Geesten, „ die uit de tegenwoordige verwarringen „ hun voordeel zoeken te trekken, en die, „ om dit hun voordeel ten uiterften te „ pousfeeren en gaande te houden, onder s, het fchynfchoon masker van Regten en „ Privilegiën, alles komen te onderneemen, „ al moest hetzelve ook thans, als 't „- ware, 't zieltoogende lieve Vaderland „ den doodfteek geeven, komen voor te „ wenden, dat de^Reglementen of Inftrucs, tie op het Erfjladhouderfchap aan de Op£ 5 » !>'*'

XXXV/

boek. i?S6.

Uit welk e n oogpunt zy de Regenten, die Veranderingzogten , befchouwden.

Sluiten