is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 85

Wanneer gy, by het naaken van het „ gevaar, lafhartig terug deinsde, en of » het llagveld aan uwen Overwinnaar » laatende behouden terug kwaamt, of

al vlugtende een fchandelyken dood tot „ uw lot kreegt, dan zou ik my in my» ne ziel over U bedroeven; dan konde

ik nimmer een Burger van Almelo met » dat welgevallen befchouwen, waar me„ de ik U thans rondsom my gefchaard

zie; dan zou ik het oogenblik verfoei■- jen, waar op ik uw Leeraar en Mede>, burger geworden ben; dan zou ik dit », veld, waar op gy thans ftaat, en 't „ welk ik nu als heilig befehouw, een » gruwel in myne oogen zyn! — Maar, « wanneer gy, door uwen Heldenmoed, „ onze Vryheid verdeedigt, en tot de » Grondwettige Herftelling van ons Staatss, weezen helpt mede werken, al fneU' „ velde dan ook een aantal uwer, dan „ zal ik my hartlyk verblyden, die dood „ zal aan dit oog, (en dit is het oog van „ iemand die U allen bemint als zyne ,» eigene ziele,) die dood zal aan dil ». oog geene andere traanen kosten dar

van vreugde. Uwe Heldendaaöen zul » len wy dankbaar en blymoedig in Lof », gezangen vermelden; na de heilige „ velden, waar op gy gefneuveld zuil „ zyn — na de heilige velden, welke

uwe doode lyken bewaaren zullen.

zullen wy jaarlyks uwe en onze Kim „ deren heenen leiden; wy zullen hur » op U, als op de Verbreekers der Slaa F 3 vex

XXXV. BOEK.

I786.