Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN, as

kreet opging, als de knevelaaryen der Officianten en boven al der Secretarisfen, hadt men plans gemaakt by veelen geoordeeld eer gefchikt om de kwaal te verflimmeren dan te herltellen.

Wy kunnen hier in geene byzonderheden treeden; doch niet nalaaten twee iehreeuwende Haaltjes , fchoon kleinigheden, te vermelden van de behandelingen, dje de Meyeryfcke Landlieden ondergaan moesten. Ten tyde van den gevreesden Oorlog met den Keizer haalde een Boer van den Dorps Secretaris een Borgbrief, op den buitenkan! ftondt ƒ4-13-0. Een'ander, dit ziende, vroeg dien Boer, of hy tegen dien prys niets hadt' gezegd? dëwyl men 'er gewoonlyfc ƒ2-IS-o voor betaalde? Dit hadt ik ooïi altoos gehoord, antwoordde de verleegenc Boer; maar de Secretaris zeide, dat mei den Oorlog alles duurder was! —- Eet ander Secretaris deedt zeker Kruiskensgeld, en dat niet gering, ten behoeve van zyn« Klerken, betaalen, wanneer iemand-, nie kunnende fchryven, in plaats van zyn Naarc te tekenen , genoodzaakt was een Kruisjet ter Protocolle te maaken. Welk Kruiskensgeld in de Meyerye, hoe gering het mogt fchynen, niet weinig betekende, aangemerki het groot aantal der flegt onderweezen Boe ren, die leezen noch fchryven verflaan: vooi geen gering gedeelte,, zo ons van goedei hand verzekerd is, een gevolg van den fleg ten Haat des Schoolweezens: dewyl, om d« post van Schoolmeester aldaar te bekleeden . veehyds geweezen Heerenknegts gezonder B 4 wfr

XXXVIII. BOEK.

1786,

Twee voorbeelden van Knevelaary der Boeren in de Meye* rye.

[ I

Sluiten