Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxxvin.

SOEK, I78Ö.

Raadflapcn by den Staat daar tegen gemen.

30 DÉ REPUBLIEK DÉR

van de Americaanfche Staaten te vertrek ken. Men ging hier mede zo openbaar te werk, dat de namen der Schepen en der Capaeinen in de meeste Nieuwspapieren

geleezen wierden. Eveneens was h-c

met dien Sluikhandel geftcld op de Kaap de Goede Hoop werwaards men kleine Scheepen uitrustte; terwyl zy, die dit beftonden met fchroomden hun voorneemen om die Zeevaard verder voort te zetten,- te verftaarï te geeven. Van waar het Geld, to: deeze onderneemingen gehaald werdt, viel moeilyk te begrypen: dewyl de fchaarsheid aan Geld, boven maate groot was (*}.

De Gelastigden tot de zaaken van dé £ee, bragten, volgens de ingenomene beienkmgen der Afgevaardigden uit de Admi-

ra-

(*) Refol' Gen. 7 Aug. i78<5. ~- De Heer Beispt maakt diteemgzmsbegrypbaar, als hy aanmerkt , De natuur der dingen roept de Jmericaanen op ' , om de eerfte Zeelieden van den g.nfehen Aardbo, dem te worden. Zy bouwen de Schepen twee d-r, den goedkooper, dan de Europeaanen; zy vaaren , met minder Matroozen , en met minder Kosten , Nog andere oorzaaken begunfticen hurken Handel na Oost-Indien, en hunne Seheepvaard. Zw bren gen na China Ginfans, na de Kaap de Goede Hoot> als ook na Ijle Bourbon en Ijle de Frawe P]an ken, Kromhout, Meel, Pekelvlcesch enz Zy hebben derhalven niet noodig zo veel Geldsna de OostIndien te voeren als de Europeaanen, die aldaaf t-tablisfementen hebben. Ook zyn zy niet als de' laatften genoodzaakt, aldaar Troepen, Gouverneurs Intendantenen Commifen,met groote kosten, te onderhouden." Zieriitalles breedvoeriger in f P Bri<> t Nieuwe Reizen in de Fereenigde Staaten vaH oord-America I]. D. bl. 262. enz

Sluiten