is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXIX. B" Ö E K.

2787.

:( ) Dit is het Slot van het Adre«, waar van wy ter boven bl. 173. een gedeelte gaven. Ct) N. Neder!, Jaarb. 1787. bl. 300»,

ȣ8 DE REPUBLIEK DER

woordige Heer Stadhouder aangemerkü „ moet worden als de Bron en Oorzaak „ der heiliooze verwarringen es gewelddaa„ dige poogingen tot omkeering van 's Lands » Vryheid, en ondergang van 't Vaderland, « zy het ons geoorloofd U Ed. Gr. Mog.

onder het oog te brengen, dat de Ingej. zetenen deezer Provincie, altoos zo ge» willig om 's Lands lasten te helpen draa» gen> egter allerongaarnst de Penningen, » door hun zweet en arbeid den Lande op» gebragt, langer zouden zien employeeren » tot Onderhoud en Grootmaaking van een >, Staatsminister, wiens vyandlyke oogmer» ken, ten nadeele der Vryheid, en ten be» derve van deeze Provincie, zo zigtbaarv lyk doorftraalen; wy mitsdien ü Ed. Gr. 5, Mog. verzoeken, om ook, ten deezen 3, opzigte, daar het welmeenendst gedeelte >, der Burgeryen, zich door vrywillige Doi5 naden, ten voordeele van de algemeene », zaak, uitput, zodanige cordaate maatrege*, len gelieven te neemen, als U Ed. Gr. >, Mog. naar derzelver Wysheid en Regt>, vaardigheid, noodig en heilzaam zullen >, oordeelen (*)." — Den Penfionaris van Zeebergh, thans in een geheel ander licht dan door veelen voorheen befchouwd, fchreef men, min of meer openlyk, deeze agterlykheid van Haarlem toe (f).

Op