Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 25

zou begeeven, om de Regeering daar van te verwittigen, en de noodige fchikkingen te maaken.

Een oogenblik naa dit zeggen verzogt de Heer van Toulon zyne Mede-gedeputeerden afzonderlyk temogen fpreeken. Eeneby hem opkomende bedenking ftelde hy,in een ander vertrek gegaan, hun voor. Hy maakte zwaarigheid in het verblyf van Mevrouw de Princesfe binnen Gouda: akoo hy, de Gouwenaars, zyne Stadgenooten, wel kennende, oordeelde dat, tegen het oogmerk van haare Koninglyke Hoogheid, onder het Gemeen, in die Stad, beweegingen zouden kunnen ontdaan, nadeelig voor de rust dier Stad, en welke de Prinfes zelve in onaangenaamheden zouden kunnen inwikkelen. Waarom hy in bedenking gaf of het niet geraaden ware, haar een ander nagtverblyf voor te flaan; 't zy te Woerden, het zy te Schoonhoven, zynde beide deeze Steden fiegcs één uur rydens van de GoejanverwelleSluis gelegen.

Dit voordel vondt algemeenen ingano- en goedkeuring. Weder in 't vertrek, waar 1 haare Koninglyke Hoogheid zich onthieldt, h gekomen zynde, vonden zy haar niet meer ° alleen; maar in 't gezelfchap van de Freule h' van Wassenaar Starrenberg, den Graaf b van Randwyk en den Baron Bentinck. n Naa den uitflag huns afzonderlyken onder- ? houds vermeld en der Prinfesfe, indien as haare keuze op Woerden mogt vallen, het Kasteel, waar in zy hun intrek hadden, tot csn verblyfplaats aangeboden te hebben, 2 5 fcheen

XLI,

BOEK.

1787. Zwaarigheid

door den Heer van Toulon gemankt in het Nagtverblyf ter die Stede.

Onderoud

ier over» iet haa! Hoog?id. Zy, leden Toerden 'Schoonvenn.

Sluiten