is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as6 DE RÉPUBLIEK DËR

XLII.

b o ek.

1787. Begroeting der Prinfesfe door P. ■Camper.

van dit agterwege laaten uk te zonderen eeneen andere Aanfpraak, te deezer gelegenheid gedaan, met de ontmoetingen,die dezelve vergezelden.

Op den eigen dag der aankomde van haare Koninglyke Hoogheid, en dus vóór de evengemelde Begroeting der Algemeene Staaten, hadt de geweezene Hoogleeraar Petrus Camper (*_), als Voorzittend Lid in den Raad van Staaten, zich by haar vervoegd, en deeze Aanfpraak uitgeboezemd.

„ Koninglyke Prinfesfe! Doorlugtigde „ Vorstin! het Heil, de Liefde en het Ver-

trouwen van Nederland !—Doorlugtigde

„ Prin-

(*} Een Man, die, door zyne veelvuldige e» groote bekwaamheden in het Vak der Genees- Ontleed"- en Tekenkunde, zich eene onfterflyken Naam gemaakt heeft, en den Vaderlande tot Roem ook by den Buitenlander ftrekte; tot wiens welverdiende gedagtenisfe, uit dien hoofde, in zyne GeboorteStad Leyden, in de St. Pieters Kerk een Gedenkteken is opgerigt, in 's Gravenhaage den 7 van April 1789 overleden zynde. Zit de Afbeelding van 't zelve in het Historisch Schouwtoneel van den Jaare 1792, by A. Loo sjes Pz. I. D. II.ft.bl. 394.— Ongelukkig dat de Heer Camper by den Geleerden ook de Staatsman wilde weezen, en in 't laatfte gedeelte zyns leevens,van wegen Friesland, in dit Vak eene rol fpeelde, die wel zyne verdiensten in het andere niet wegnam; doch geenzins kon nalaaten te verdonkeren. Hoe zeer hij den Hooffchen vleitoon meesterlyk verftondt, zal de volgende AanIpraak, en nog meer eene tweede, welke wy zulJen mededeelen, uitwyzen. Wy behoeven ze mes geene Aanmerkingen te vergezellen.