is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a2g DE REPUBLIEK DER

XUh

boek* I787.

Verfcfy ning va zyne Hoog-

„ fchap, en eenige Steden geftadig zulk een* j, loflyk voorbeeld gaven, dien yver heefs „ doen blaken om Uw Koninglyke Hoogheids „ Gemaal, tot algemeene vreugd der wel„denkende Ingezetenen, weder volkomen „ te herdeden in zyne wettige en door de „geheele Natie, in den jaare mdcglxvi. „ zo heilig bevestigde Voorregten.

„ Gelyk de Raad Uw Koninglyke Hoog„heid en Hoogs tderzelver Vorstelyk Huis „ geluk wenscht met deeze lang gewenschte „ en gezegende Ommekeering van Zaaken „ in ditGemeenebest, en der andere Bond„ genooten, heeft de Raad teffens de eere „ zich allereerbiedigst in de befcherminge „ en het gunstig aandenken van Uw Koning„ lyke Hoogheid aan te beveelen, en opregtlyk toe te wenfehen, dat het den „ Grootcn God gunstig behaage Uw Koning„ lyke Hoogheid, en Uw Koninglyke Hoogheids dierbaare Kinderen, de heuchlyke „Panden der bedendigheid van onze Vry„heid en Godsdienst, met de uitgeleezend„ de zyner Zegeningen te willen overlaaden, „ en Uw Koninglyke HoogheidsLeeven, zo „ dierbaar voor uw Vorstlyk Huis, en voor „ons Vaderland, nog lange te fpaaren, tot „ vreugde, tot welzyn en bloei van deeze „Vereenigde Gewesten (*)! "

Wanneer zyne Hoogheid, op den vyf en n twintigden van Herfstmaand, de eerde keer naa zyne lange afweezigheid ter Algemeens

<;*) N. Nederl. Jaarb. 1787. bl. 5126*