Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23i DE REPUBLIEK DER

XLII.

BOEK,

„ te verheffen, en door dezelfde Bezol„ dingen te mesten, welke aan andere Man„ nen! Mannen van Geweeten, Eer, en „ Vroomheid, door de geheele Vereenig„ de Republiek, op de heiligde wyze wa„ ren toegezegd, en op wettig verkreegene „ Commisden van den Raad van Staaten, ,, regtvaardig toekwamen! De zugten van „ de braafde Officieren hadden geenen in,, vloed op het verwoed en onbarmhartig „ Hollandsen- Defenfieweezen! De traa„ nen hunner waardige Echtgenooten en „ het gekerm hunner lieve Kinderen, door

honger en gebrek veroorzaakt, werden

lachend veragt van die onmenschlyke „ Vloekgenooten! Ik beroep my op het

getuigen van de Leden van deezen voer„ treflyken Raad, hoe dikwerf en hoe lang „ dezelve ontroerd en aangedaan geweest „ zyn over deeze rampzalige klagten? en „ hoe diep zy in het harte getroffen geweest „ zyn, over hunne onmagt om ze met de

daad weg te neemen, of te verzagten.

„ lk zegge, ja ik herhaale het, met de ,, innigde ontroering, Doorlugtige Vorst! „ die ongelukkige Officieren, die braave

en eerlyke Helden, zugten nog onder de}, zelfde verdrukkingen, en fchreeuwen nog „ omBrood, om hunne Vrouwen, hunne Kins, deren en zichzelven by het leeven te hou„ den! Die beklaagenswaardige Mannen „ zyn helaas! nog niet gehoord, veel min „ geholpen,en uit hunne benaauwdheidge-

red!

„ De heiligde Veiboniea, die de Re-

Sluiten