Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN, as

van eene Commisfie uit het Hof, om te Heusden Onderzoek op het gebeurde te doen, al het daar verrigte, op den zesden van Louwmaad en vervolgens, te vernietigen, de Opftookers te doen vatten, en voorts tegen hun in Regten te handelen. De Riddeifchap met Delft en Hoorn hadden op een daadlyk Befluit aangedrongen ; doch by meerderheid was zulks commisforiaal gemaakt aan 't Groot Befogne, waar uit de bovengemelde Rapporten hervoortkwamen. -

De. Gornichetnmers lieten het hier by niet berusten. Zy verklaarden zich nader, betuigende , „ daar mede voornaamlyk geoogd „ te hebben, om aan dg eene zyde, op de „ eerfte Oorzaaken, en Uitvoerders van zo .„ .veele geweldige bedryven, als binnen „ lieusden ondernomen waren, van Juftitie „ wege te doen inquireeren; ten einde de „ fchuldigen deswegen een condigne ftraffe „ zouden bekomen j en, aa,n den anderen „ kanf, om door het neemen van zodanige ,, ernftige maatregelen, kragtdaadig tegen te „ gaan, en in de eerfte beginzelen" te ftui„ ten, alle ficentieufe bedryven, zo te tfeus„ den als elders, waar door het Hoog Ge» zag van den Soiiverain, de Auctoriteit „ van de repective Stedelyke Regeeringen, „ en de goede Orde, eenigzins zou kunnen „ gekrenkt worden.''

Zy oordeelden deeze zaak ongcfchikt voor lange Raadpleegingen, en wilden fpoedig Dag ter afdoening gefteld hebben. In deezen hadden de Gorm'chmmers op hunne zyde de Ridderfchap, nevens de Steden Delft, B 5 Roe

XLIV.

boek.

178/.

Sluiten