Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 333

ze te voorkomen, gefchiedde de geftrengfte Huisbezoeking na Geweer en verder Krygstuig. Het gevondene werd in het Stadhuis gebragt. Men droeg allen voorzorg om de Vergaderingen der Leden des afgefchaften Genootfchaps kragtdaadig te weeren, en herhaalde het bevel tot opbrenging der Ge weeren, door eene zeer geftrenge Afkondiging. Ook werden verfeheide Schutters ontfehutterd, fchoon zy geen Leden des Genootfchaps geweest waren; maar voor 't zelve getekend hadden.

De fpyt, welken de thans te ondergebragte Party gevoelde, werd vermeerderd door eene Illuminatie, op den vyf en twintigften van Herfstmaand. In het bevel daar toe was wel het dwingen verboden; doch, wie durfde zyn Huis onverlicht laaten! — Geene ftoorenis fchynt ook dit bedryf vergezeld te hebben. Naa eene week in onophoudelyke woelingen doorgebragt, met bykans volkomen ftilftand aller bedryven, fchikte zich ieder weder tot den gewoonen arbeid, en werd hier mede, dit afwisfelend tooneel van Staats- en Burgerbedryven, wat Delft betreft, voor zo verre onze Gefchiedenis thans loopt, bellooten,

P 5 JP E

XLV. ü O EK.

I787. de Patriotten in de Stad gedraagen.

Illuminatie te Delft.

Sluiten